فایل کامل بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان افت تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 192 فصل اول: کليات 1 1 مقدمه 2 فصل دوم 12 2 1 پيشينه تحقيق 12 2 1 1 پيشينه تحقيق درجهان 14 2 1 2 پيشينه تحقيق درايران 17 2 2 مفهوم آموزش وپرورش 20 2 3 جامعه شناسي آموزش وپرورش 21 2 4 هدف جامعه شناسي آموزش وپرورش 22 2 5 نظبررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان افت تحصیلی دانش آموزان|30018256|threaten|بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان افت تحصیلی دانش آموزان
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان افت تحصیلی دانش آموزانرا مشاهده می نمایید

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 192فصل اول: کليات1 1 مقدمه 2

فصل دوم 122 1 پيشينه تحقيق 122 1 1 پيشينه تحقيق درجهان 142 1 2 پيشينه تحقيق درايران 172 2 مفهوم آموزش وپرورش 202 3 جامعه شناسي آموزش وپرورش 212 4 هدف جامعه شناسي آموزش وپرورش 222 5 نظام جديد آموزش وپرورش درايران 242 6 نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران 262 7 آموزش وپرورش دوره متوسطه 292 8 افت تحصيلي 342 9 عوامل افت تحصيلي 482 10 بررسي افت تحصيلي وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجي 482 11 دلايل ترک تحصيل در منطقه خاورميانه 512 12 افت تحصيلي درچند کشور پيشرفته صنعتي وشيوه هاي مقابله با آن 512 13 مقابله با افت تحصيلي درکشورهاي آسيا واقيانوس آرام 512 13 1 اقدام هاي سازماني 512 13 2 اقدام هاي تربيتي 522 13 3 اقدام هاي انگيزشي ومادي 522 13 4 مشارکت اولياء وجامعه محلي 522 13 5 اقدامهاي غير رسمي 532 14 افت تحصيلي درغرب وشيوه هاي مبارزه باآن 532 14 1 افت تحصيلي وعوامل فردي 532 14 2 افت تحصيلي وکمبود خانوادگي 542 14 3 افت تحصيلي وعوامل درون مدرسه 552 15 شيوه هاي برخورد با پديده افت تحصيلي درغرب 562 15 1 روشهاي ترميمي وجبراني مقابله با افت تحصيلي 562 15 2 روشهاي تغيير وتحول بنيادي مدرسه 562 16 روشهاي اصلاحي ودرمان آموزش وپرورش 58گرايش اول تامل آموزش وپرورش جبراني ، کلاسهاي تطبيقي ، آموزش متقابل و خدمات حمايتي در مدرسه است.2 16 1 آموزش وپرورش جبراني 592 16 1 1 برنامه هاي متنوع جبراني 592 16 1 2 اثرات آموزش وپرورش جبراني 602 16 2 خدمات حمايتي 612 16 2 1 خدمات حمايتي در فرانسه 612 16 2 2 خدمات حمايتي در بلژيک : کلاسهاي تطبيقي 622 16 3 آموزش متقابل 632 16 4 جنبشهاي مبارزه با نابرابريها 642 16 5 آموزش خانواده 662 16 6 پيوند خانه ومدرسه 682 16 7 پروژه هاي محلي ومنطقه اي مبارزه با افت تحصيلي 692 17 بررسي مساله افت تحصيلي وارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران 722 18 خسارتهاي ناشي از شکست تحصيلي درايران 772 19 راه حلهاي پيشنهادي واجرايي 782 20 روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي 792 21 رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش 832 22 مفاهيم کليدي 932 23 چارچوب نظري تحقيق 98نقد وبررسي رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش2 24 مدل تحليلي تحقيق 1052 25 فرضيه هاي تحقيق 106مدل تحليلي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي2 26 تعاريف نظري وعملياتي مفاهيم 108فصل اولكليات

1 1 مقدمهآموزش و پرورش يكي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است كه از بدو تشكيل زندگي گروهي انسان و در پاسخ به نياز انسانها در روابط متقابل به شكل ابتدايي خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمي از اوايل قرن حاضر به صورت يك نظام فراگير، ابتدا جوامع پيشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پيشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌اي نيست كه اين نظام نقشي در تحول و پيشرفت آن نداشته باشد. (فومني، 1382، 13)قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي آدمي را زمان مكان(جايگاه) يا شرايط زماني مكاني(موقعيت) تعيين مي‌كند و جهت مي‌دهد. بنابراين تربيتي سودمند و اثربخش خواهد شد كه آن شرايط را در نظر بگيرد و با آنها هماهنگ باشد و يا بتواند شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تغيير دهد. به عبارت ديگر رشد و تكامل و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعيت (مجموع شرايط زماني مكاني موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهاي آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاري نژاد،1381، 21).از بين بردن بي‌سوادي، بي‌كاري، محروميت و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي ديگر اجتماعي را بايد در كاركرد مدرسه جستجو كرد. مدرسه مكاني است كه در آن بهتر از هر جاي ديگر ميراث فرهنگي هر قوم مي‌‌تواند منتقل شود و استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان پرورش يابد و آنان را براي شركت فعال در جامعه آماده سازد. همچنين مدرسه با پرورش رفتارها و توانائيهايي كه مردم براي شركت در تغييرات و رويارويي با آنها بدان نياز دارند، راه را براي تجديد حيات اجتماعي هموارتر مي‌كند. عدم موفقيت نظامهاي آموزش در انجام اين رسالت در بسياري از مواقع به صورت افت يا شكست تحصيلي بروز مي‌كند كه شامل كيفيت ضعيف يادگيري دانش‌آموزان، تكرار پايه و ترك تحصيل است. افت تحصيلي در كشور ما از پديده‌هاي مهم سازمان آموزش و پرورش است كه به صورت يك مسأله‌اي مهم درآمده كه نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربيان تربيتي را به خود جلب كرده است. پديده‌اي كه هرساله مقادير قابل توجهي از منابع و سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواري را نيز در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد مردود به جاي مي‌گذارد. بايد به مسأله افت تحصيلي انديشيد، زيرا خسارت ناشي از اين پديده كه باعث پژمردگي حيات و سرخوردگي يك انسان و داغ شكستي كه براي يك عمر بر روان فرد نقش بسته، با تكرار يك سال يا بيشتر، بهبود نمي‌‌يابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال يا شبانه اعم از دختر و پسر گوياي اين امر است). ارائه آموزش و پرورش يكسان هم براي همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهاي فردي، مسائل و مشكلات عاطفي در خانواده و تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي خانواده‌‌ها مي‌تواند از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي محسوب شود. از آنجا كه تفاوت فرهنگي خانواده‌ها به ويژه مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه، غالبا بارز و آشكار است، نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند براي