فایل کامل مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

چكيده هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران|31006610|threaten|ازدواج,اشتغال زنان,انگیزه ها وعوامل اشتغال زنان,تحقیق مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران, حمایت های عاطفی در ازدواج,دانلود مقاله مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران,رضايت از زندگي زنا,,,
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهرانرا مشاهده می نمایید

چكيده

هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسئله 3
سوالات پژوهش 4
فرضيه‌هاي پژوهش 4
اهداف پژوهش 4
اهميت و ضرورت پژوهش 5
تعريف متغيرهاي پژوهش 6
فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه 7
تعريف ازدواج 8
عشق و ازدواج 10
مقاصد ازدواج 10
رضايت زناشويي 11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج 12
اشتغال زن 14
تعريف شغل و اشتغال 14
علل كار كردن 15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد 16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن 17
آثار و نتايج اشتغال زن 18
اثرات اشتغال زن بر شوهر 19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي 20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي 21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي 22
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه 24
طرح پژوهش 24
جامعه آماري 24
روش نمونه برداري 25
ابزار پژوهش 25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ 25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ 27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه 27
روش گردآوري داده‌ها 27
روش تحليل آماري 28
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه 29
جدول 4-1 29
جدول 4-2 30
جدول 4-3 31
جدول 4-4 32
جدول 4-5 33
جدول 4-6 34
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه 35
خلاصه تحقيق 35
نتيجه گيري 36
پيشنهادها 37
محدوديت ها 37
منابع 39
پيوست 40
پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ 41
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ 43