فایل کامل مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری فصل دوم : مطالعه سوابق وادبيات موضوع ٢ ) مقدمه .................................................................................................................................مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری|32038452|threaten|مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتریرا مشاهده می نمایید
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری فصل دوم : مطالعه سوابق وادبيات موضوع ٢ ) مقدمه ..................................................................................................................................... ٦ - ١ ٢ ) تحقيقات پيشين .................................................................................................................. ٦ - ٢ ٢ ) تحقيقات داخلي .................................................................................................... ٦ - ٢ - ١ ٢ ) تحقيقات خارجي ................................................................................................. ١٩ - ٢ - ٢ ٢ ) پيشينه نظري ........................................................................................................................ ٢٧ - ٣ ٢ ) تعريف رضايتمندي مشتري ............................................................................. ٢٨ - ٣ - ١ ٢ ) نظريات جامعه شناسي ...................................................................................... ٣١ - ٣ - ٢ ٢ ) نظريه مبادله .................................................................................... ٣١ - ٣ - ٢ - ١ ٢ ) نظريه شبكه اي مبادله ................................................................. ٣٥ - ٣ - ٢ - ٢ ٢ ) نظريات احساسات .......................................................................... ٣٩ - ٣ - ٢ - ٣ ٢ ) مدل هاي اندازه گيري رضايت مشتري ....................................................................................... ٤٢ - ٣ - ٣ ٢ ) مدل سوئدي ............................................................................................................. ٤٥ - ٣ - ٣ - ١ ٢ ) مدل آمريكايي .......................................................................................................... ٤٦ - ٣ - ٣ - ٢ ٢ ) مدل اروپايي .............................................................................................................. ٤٨ - ٣ - ٣ - ٣ ٢ ) مدل مالزي ................................................................................................................ ٤٨ - ٣ - ٣ - ٤ ٢ ) چار چوب نظري تحقيق ......................................................................................................................... ٤٩ - ٤ ٤ ) تعريف متغير هاي تحقيق ...................................................................................................................... ٥٤ صل دوم : مطالعه سوابق و ادبیات موضوع 2 - 1 ) مقدمه : بررسی ادبیات تحقیق چه در حوزه منابع نظري و چه از میان پژوهشهاي انجام شده میتواند محقق را در تدوین راهکارهاي مناسب پژوهش یاري کند . از دیدگاه اثباتی علم خاصیت انباشتی دارد یعنی تحقیقات معتبر هر یک گوشه یا ابعادي از واقعیت را نشان میدهند و با کنار هم گذاشتن این تحقیقات و نظریه پردازیها میتوان تصویر کاملی از واقعیت بدست آورد . بعلاوه استفاده از تجربیات دیگران براي هموار کردن مسیر ناهموار پژوهش شرط عقل است . لذا در هر پژوهشبخصوص ، بخش بررسی ادبیات تحقیق یکی از بخشهاي ضروري و با اهمیت و راهگشا است . انجام « منابع نظري » و « تحقیقات پیشین » لذا در این فصل ادبیات تحقیق در دو بخش داده شده تا در تدوین چارچوب نظري این پژوهشبتوان با دید بازتر و فهم روشنتر عمل کرد . 2 - 2 ) تحقیقات پیشین : درخصوص رضایت مشتریان و تکریم ارباب رجوع ادارات و سازمانها تحقیقات بسیاري صورت گرفته که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد : 2 - 2 - 1 ) : تحقیقات داخلی : مرکز تحقیقات شرکت پست جمهوري اسلامی ایران در پاییز 1371 یک طرح تحقیقاتی تحت را انجام داده است . « بررسی عملکرد پست در انواع خدمات متعارف ( سنتی ) از دید مشتریان » عنوان این گزارش تحلیلی میدانی در چندین منطقه پستی تهران و شهرستان شوشتر و لنگرود صورت گرفته بررسی و سنجش میزان رضایتمندي یا نارضایتی مشتریان به پست و نحوه » و هدف اصلی گزارش