فایل کامل پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي

دانلود پروتکل با موضوع مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي ، در قالب pdf و در 71صفحه. فهرست مطالب جلسه دوازدهم: تنظیم هیجان 2 جلسه سیزدهم: تنظیم هیجان 3 جلسه اول : جهت گیري(تعیین موقعیت) جلسه دوم: ذهن آگاهی(وقوف) جلسه سوم: تحمل پریشاپروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي|35024254|threaten|دانلود پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی,پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی,مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی,پروتکل اختلال شخصیت مرزي,پروتکل رفتار درمانی اختلال شخصیت مرزي,رفتار درمانی اختلال شخصیت مرزي,اختلال شخصیت مرزي,رفتار درمانی دیالکتی,,,
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزيرا مشاهده می نمایید

دانلود پروتکل با موضوع مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي ، در قالب pdf و در 71صفحه.
فهرست مطالبجلسه دوازدهم: تنظیم هیجان 2 جلسه سیزدهم: تنظیم هیجان 3 جلسه اول : جهت گیري(تعیین موقعیت) جلسه دوم: ذهن آگاهی(وقوف) جلسه سوم: تحمل پریشانی1 جلسه چهارم: تحمل پریشانی2 جلسه پنجم: تحمل پریشانی3 جلسه ششم: ذهن آگاهی جلسه هفتم: بین فردي1 جلسه هشتم: بین فردي 2 جلسه نهم: بین فردي 3 جلسه دهم: ذهن آگاهی
جلسه یازدهم: تنظیم هیجان 1 جلسه چهاردهم: خاتمهپیوست ها
قسمتی از متن
جلسه اول: جهت گیري (تعیین موقعیت)1. موادگروه درمان گر به خانواده ها در اتاق انتظار در حضور گروه ، آن طور که در راهنماي لینهان ( 1993 ) آمده است،خوش آمد گفت. به شرکت کنندگان یک پوشه حاوي پنج بخش جهت گیري (تعیین موقعیت) ذهن آگاهی(وقوف)، تحمل پریشنی، اثربخشی بین فردي و تنظیم هیجان داده شد. آیتم هاي اضافی ذیل نیز در پوشه بودند: یک«DBT نگاهی اجمالی بر » شامل DBT اطلاعاتی از ،DBT برگۀ حاوي اصولهمچنین، شرکت کنندگان یک برگۀ خط دار و یک نوشت افزار دریافت .DBT و برنامۀ کلاس هاي DBT بهکردند. بر روي یک برگه نیز اسم هریک نوشته شده بود. به منظور تنظیم گروه به صورت روانی- آموزشی، درمان گردر مقابل افراد گروه ایستاد و با احترام آنها را راهنمایی کرد.2. تکالیف و فعالیت هااین جلسۀ گروهی آغازین، شامل مقدمات و اهداف فرد، یک فعالیت براي شکستن سکوت و آغاز، بیان قواعد جهت گیري به سمت یک مدل ،DBT گروه، توافقات و مفروضه هاي درمان گر راجع به نوجوانان در آموزش و آموزش روانی مرتبط با مفهوم دیالکتیک است. فعالیت آغازکننده مبتنی بر اتخاذ یک DBT زیستی- اجتماعی ازرویکرد استاندارد و یک بازي است که به اعضاء کمک می کند اسم همدیگر را به خاطر بسپارند. بقیۀ اطلاعات از طریق بصري بر روي یک نمودار و کلامی توسط درمان گر ارائه می شود. شرکت کندگان تشویق به پرسیدن سؤالمی شوند، با این حال، درمان گر مطمئن می شود که زمان کافی براي پرداختن به همۀ مواد مطرح شده در اختیار دارد.مراجعه C.1-C. هر شرکت کننده جزوه اي حاوي اطلاعات مشخص شده براي گروه، دریافت می کند. به پیوست 4 کنید.3. تکالیف خانگیتکالیف خانگی شامل مرور موادي است که در پوشۀ هر عضو بوده و کامل کردن آن بر اساس اصول دیالکتیک می باشد(پیوست...