فایل کامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 56 سوالی نوع فایل: word برای سنجش گرایش پاسخگویان باتوجه به ترتیبی بودن گزینه ها مناسبترین طیف، طیف لیکرت می باشد.برای هر یک از سوالات 5 پاسخ، خیلی زیاد ،زیاد، متوسط،کم وخیلی پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک|40091630|threaten|پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک,صمیمیت زوجین ووندن بروک
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروکرا مشاهده می نمایید

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 56 سوالی نوع فایل: word

برای سنجش گرایش پاسخگویان باتوجه به ترتیبی بودن گزینه ها مناسبترین طیف، طیف لیکرت می باشد.برای هر یک از سوالات 5 پاسخ، خیلی زیاد ،زیاد، متوسط،کم وخیلی کم درنظر گرفته شده است سپس به هریک از سوالات نمرات 0تا4 اختصاص داده شده است. اعتبار پرسشنامه صمیمیت درازدواج:در جدول زیر اعتبار پرسشنامه بر مبنای پژوهش وندن بروک وبرتمن در سال 1995وپژوهش عرفانی اکبری درسال 1387وهمچنین پژوهش ربابه امیری در سال 1384 آمده است.